cancer

Jul 07 2012

ILANGA ARTICLE
lENDONDO ITHI:
Qhubeka ungapheli amandla noma bekuhleka, bekubukela phansi, bekuphazamisa, Qhubeka
Ithi thina siyakubona futhi siyakuzwa
Ithi ungapheli amandla
Ithi nawe Nyuswa, Silindele Primary Shool, KwaNyuswa Primary, Siyajabula High…

Jul 07 2012

Sunday Tribune
This was a true humbling moment, a nomination on its own was big enough, a win was more of a suprise and overwhelming
The work that started in 2004, doing such an amount of work with my own funds, my son not enjoying christmas for years,…

May 10 2012

Baba Ngenze ngibe mnene, umkhuleko wabaningi Kunamaculo amaningi abhalwe ngenhliziyo emnene Kunezifundiso eziningi ngaleligama lokuba mnene Sicelwa ukuba sibe mnene njengamajuba Iyini, injani, yenzani lenhliziyo emnene? Ungabe Inhliziyo ephayo, engabambi amagqubu, exolelayo enakekelayo, enoxolo nokuthula,ephayo, efisa okuhle njalo engacasuki, engaxabanisi, engananxa namuntu Ukupha abantulayo kuyisibusiso esingephikiswe Ukudla nolambile, ugqoke noswele kuwubuntu obuphindiwe Asifundiswanga ukupha, ukunikela […]

Feb 27 2012

Yes have seen it! Yes I saw its peak between 2007 and 2009 Yes it had a beautiful masked face Wonderful make-up Covered in a very expensive and glorious veil I did not anticipate it too I did not know its existance My own domestic worker mother has never seen its true colours She has […]

Feb 25 2012

OH YES! It was your birthday Maybe chistmas or New years Whatever special day in your life! Excitement and curiosity takes over! Loss of inhibition takes control Yes s/he made you feel special Said all the wonderful words your ears were yearning to hear Aroused the secretion of excitement hormones The ones that confirms….. Mmmmhhh!! […]

Jan 15 2012

Bambiza wavuma ukuthi uyeza Wabeka imali, egibela Wadela ngisho ukuyolwela inkululeko yakhe ngalelolanga Wahamba amahora amathathu Wathi uma efika, walindiswa amahora amane Elele ngecala linye Umlenze uyamsinda Yebo uyanuka siyazi, yebo ujuza ubomvu namanzi anukayo Impela ugezile kepha ungathi uneminya engawathinti amanzi Yebo naye ungumuntu Impela kuzanyiwe Kuneminyaka kuzinhlanga zimuka nomoya Pho ubizelweni umntanomuntu Pho […]

Jan 13 2012

Now that I am a parent, I realise that is is not an easy job to do but you have to always do your best at all given time because you are a mother I have my mother to thank for all the principles she instilled in me I have to thank her for all […]

Jan 11 2012

Lyrics to Never Give Up: by Yolanda Adams Visions that can change the world Trapped inside an ordinary girl She looks just like me To afraid to dream out loud And though it’s set for your idea It won’t make sense to everybody You need courage now If you’re going to persevere To fulfill your […]

Jan 10 2012

MY TESTIMONY YES GOD CAN!! It is common that people stand up in front of the church to give testimony. My family’s church is apostolic faith Mission and this is a common phenomenon where testimony is used to express the gratitude or ask for prayers. The church member that wants to testify usually stands in […]

Dec 04 2011

Ngiyanamukela ezinzulwini zemicabango yami  Ekujuleni kwemibono yami nasezinkolelweni zami Lapho imvelaphi yami ikhanya bha Lapho imisebenzi yami ehlezi obala Wamulelekile ekhaya lami lemicabango Wamukelekile ukuba uzizwele ngohambo lami Ngena sakhe isizwe sethu Ngena senze izinguko emikhakheni ehlukeni yezempilo zethu Aziziqhenye izizukulwane zethu ngemisebenzi yethu encomekayo Asifunde, sakhe, silobe AYIVIVE MAZULU!!  ASIVIKELE ULIMI LWETHU!!  YEBO NGISHO […]