Wisdom Exchange Tv gathers and shares from people and organizations making conscious-contributions™ in our companies and communities. The views and opinions expressed do not necessarily reflect those of Wisdom Exchange Tv. Links to the original article are found below.

Bambiza wavuma ukuthi uyeza
Wabeka imali, egibela
Wadela ngisho ukuyolwela inkululeko yakhe ngalelolanga
Wahamba amahora amathathu
Wathi uma efika, walindiswa amahora amane
Elele ngecala linye
Umlenze uyamsinda
Yebo uyanuka siyazi, yebo ujuza ubomvu namanzi anukayo
Impela ugezile kepha ungathi uneminya engawathinti amanzi
Yebo naye ungumuntu

Impela kuzanyiwe
Kuneminyaka kuzinhlanga zimuka nomoya
Pho ubizelweni umntanomuntu
Pho usayineselweni isethembiso sokunikwa ithuba lokugcina lokulashwa
Kungani esyeyinja manje emehlweni abo
Ungabe usephenduke ibhola lokukhahlelwa
Hawu sebeyamkhaca
Hawu sebebuthene ngaye
Hawu bayamlahla
Hawu bambulala umuntu ephila

Indida le uqobo lwayo
Impicabadala K le
Ngihlangene nezimbila zithutha
Hayi ngigeza izandla makunje
Lafa elihle kakhulu
Amadelakufa uma kwenzeka mahlazo anje
Azoyibamba ishisa
Azoyibamba la ibukhali khona
Asingidubule isibhanmu senkohlakalo
Kodwa phansi angiyi
Dubbula mina wena kodwa lo engimlwelayo
Uzobe eselashiwe
Awu noma ungenzani
Nginandabani nawe
Wena ozele izimali, ukubukwa, nalolunyonyovu lwakho
Mina ngizele intuthuko, impilo ende
Angisuki la aze alashwe
Ayikho futhi into ongayenza ngo kwasibhamu lesi ngeke singibulale
Ubuhlungu nje besikhashana

Bamkhaphela kuhle kukajesu
Bamdonsa! Hayibo ingane yomuntu
Ngawo lowolenze ogulayo
Ijele leli noma isibhedlela
Ngumphathi nje lo
Ungathi uye impela
Ungathi ngimbonile ehovisi elikhulu
Ngizwe engathi uyahleba
Uhleba nosqhoko yini? muphi yena?
Hebuyababa, ungabe ungqongqoshe yini loyo na
Ake ningilalelise ningibhekisisele wezifundiswa
Nina enazi abantu abaphezulu hayi abaphansi
Akangalashwa? Akaxoshwe? Bakhuluma ngani?
Ngaze ngadideka! Ngaze ngamzwela unmtanomuntu!
Awuthi ngilalelisise
Ngoba unegcewane lengculaza vele
Ngoba lesifo sakhe asisalapheki
Ngoba usezofa vele
Asenze kanjolo ke!

Nathi ivuthwa lenkulumo bo!
Hayi iyajiya Impela
Ithi ingaba ngaka ingabe isazekeka
Ayizekeki ngisho nakubasiki bebunda”
Uthi ngoze ngiye nayo egodini
Noma ngihamb, bayobhala
Ibhukwana lalezigemegeme
Umqulu wezimanga
Uyolotshwa, hayi encwadini yokuphila kuphela
Hayi ezinhliziyweni zethu kuphela
Akukho okufihliwe okungayukwambulwa!

Originally posted on Thandeka Mazibuko by thandi.