Dr Thandeko Mazibuko Health Care

Providing health care is understanding a Patients’ story

Dr Thandeka Mazibuko, interviewed by Suzanne F. Stevens, the host of Wisdom Exchange TV. Dr Thandeka Mazibuko is a specialist in Radiation Oncology and the Founder of Sinomusanothando Community Development. In this 5min video, Dr Mazibuko shares one of the most important skills of human kind. This skill can save lives. This skill can save someone from emotional despair or a life-threatening disease. Interestingly, this skill can also provide the most hope and opportunity.

Continue Reading

Wisdom Exchange Tv

Giving healthcare for free has limitations for a African woman

Dr Thandeka Mazibuko, interviewed by Suzanne F. Stevens, the host of Wisdom Exchange TV. Dr Thandeka Mazibuko is a specialist in Radiation Oncology and the Founder of Sinomusanothando Community Development. She is a conscious contributor as she donates much of her time to the rural community she grew up in providing health services. In a 2.5min video she shares her challenge with bringing screening to that very community as a woman.

Continue Reading

Wisdom Exchange Tv

INHLIZIYO EMNENE

Baba Ngenze ngibe mnene, umkhuleko wabaningi Kunamaculo amaningi abhalwe ngenhliziyo emnene Kunezifundiso eziningi ngaleligama lokuba mnene Sicelwa ukuba sibe mnene njengamajuba Iyini, injani, yenzani lenhliziyo emnene? Ungabe Inhliziyo ephayo, engabambi amagqubu, exolelayo enakekelayo, enoxolo nokuthula,ephayo, efisa okuhle njalo engacasuki, engaxabanisi, engananxa namuntu Ukupha abantulayo kuyisibusiso esingephikiswe Ukudla nolambile, ugqoke noswele kuwubuntu obuphindiwe Asifundiswanga ukupha, ukunikela [...]

Continue Reading

Wisdom Exchange Tv

THE REAL PRICE OF THAT FREE GIFT

OH YES! It was your birthday Maybe chistmas or New years Whatever special day in your life! Excitement and curiosity takes over! Loss of inhibition takes control Yes s/he made you feel special Said all the wonderful words your ears were yearning to hear Aroused the secretion of excitement hormones The ones that confirms….. Mmmmhhh!! [...]

Continue Reading

Wisdom Exchange Tv

ASIMELANENI!!

Bambiza wavuma ukuthi uyeza Wabeka imali, egibela Wadela ngisho ukuyolwela inkululeko yakhe ngalelolanga Wahamba amahora amathathu Wathi uma efika, walindiswa amahora amane Elele ngecala linye Umlenze uyamsinda Yebo uyanuka siyazi, yebo ujuza ubomvu namanzi anukayo Impela ugezile kepha ungathi uneminya engawathinti amanzi Yebo naye ungumuntu Impela kuzanyiwe Kuneminyaka kuzinhlanga zimuka nomoya Pho ubizelweni umntanomuntu Pho [...]

Continue Reading

Wisdom Exchange Tv

GOD’S PROTECTION!!

Now that I am a parent, I realise that is is not an easy job to do but you have to always do your best at all given time because you are a mother I have my mother to thank for all the principles she instilled in me I have to thank her for all [...]

Continue Reading

Wisdom Exchange Tv

TOOLS FOR THE LONG JOURNEY!

Lyrics to Never Give Up: by Yolanda Adams Visions that can change the world Trapped inside an ordinary girl She looks just like me To afraid to dream out loud And though it’s set for your idea It won’t make sense to everybody You need courage now If you’re going to persevere To fulfill your [...]

Continue Reading

Wisdom Exchange Tv

MY TESTIMONY

MY TESTIMONY YES GOD CAN!! It is common that people stand up in front of the church to give testimony. My family’s church is apostolic faith Mission and this is a common phenomenon where testimony is used to express the gratitude or ask for prayers. The church member that wants to testify usually stands in [...]

Continue Reading

Wisdom Exchange Tv

Oka Nzima, Khondlo, Manzezulu umafungwase uthi ngenani ekhaya , ngiyanamukela!! nginifisela inhlalo enhle nende kule Blog

Ngiyanamukela ezinzulwini zemicabango yami  Ekujuleni kwemibono yami nasezinkolelweni zami Lapho imvelaphi yami ikhanya bha Lapho imisebenzi yami ehlezi obala Wamulelekile ekhaya lami lemicabango Wamukelekile ukuba uzizwele ngohambo lami Ngena sakhe isizwe sethu Ngena senze izinguko emikhakheni ehlukeni yezempilo zethu Aziziqhenye izizukulwane zethu ngemisebenzi yethu encomekayo Asifunde, sakhe, silobe AYIVIVE MAZULU!!  ASIVIKELE ULIMI LWETHU!!  YEBO NGISHO [...]

Continue Reading