ILANGA ARTICLE

lENDONDO ITHI:
Qhubeka ungapheli amandla noma bekuhleka, bekubukela phansi, bekuphazamisa, Qhubeka
Ithi thina siyakubona futhi siyakuzwa
Ithi ungapheli amandla
Ithi nawe Nyuswa, Silindele Primary Shool, KwaNyuswa Primary, Siyajabula High School, awumuncinyana
Ithi lalela loku okungaphakathi kwako, kulalele bese wenza
Ithi qala kabusha, sukuma ume ngezinhlawo manje, ithi yeka ukugaqa