Wisdom Exchange Tv gathers and shares from people and organizations making conscious-contributions™ in our companies and communities. The views and opinions expressed do not necessarily reflect those of Wisdom Exchange Tv. Links to the original article are found below.

Baba Ngenze ngibe mnene, umkhuleko wabaningi
Kunamaculo amaningi abhalwe ngenhliziyo emnene
Kunezifundiso eziningi ngaleligama lokuba mnene
Sicelwa ukuba sibe mnene njengamajuba

Iyini, injani, yenzani lenhliziyo emnene?
Ungabe Inhliziyo ephayo, engabambi amagqubu, exolelayo
enakekelayo, enoxolo nokuthula,ephayo, efisa okuhle njalo
engacasuki, engaxabanisi, engananxa namuntu

Ukupha abantulayo kuyisibusiso esingephikiswe
Ukudla nolambile, ugqoke noswele kuwubuntu obuphindiwe
Asifundiswanga ukupha, ukunikela
Abanye bacabanga ukunikela kewasesontweni, kokukoleka uma kukhulunywa ngomnikelo
Ukuba mnene ngalokhu ophiwe kona, kungaba ulwazi, ubuciko, umsebenzi noma isiphiwo
Uma ungumculi kungani ungayi ezindaweni zasemakhaya ucule mahala, uculele laba ababengeke bafinyelele kuwe
Uma ungummeli kungani ungayi kwabantulayo ubamele

Sifundisiwe ngezimali ezishisiwe
Abanye bazibolekiwe, baphiwa, abanye abaqedanga
Kepha kunomuntu owaba mnene kuwe ukuze uphumelele
Ungabe i busary, i loan, imboleko, ukunana ukhona lo owenze ube lapho ukhona
Ungabe ukukhonjiswa indlela uma uduka noma ukutholiselwa ngesikhwama noma iphone yakho isilahlekile
Yebo bafikile bakusiza
Wena ungabe ususize bani
Ingabe kwenele okwenzile

Sifundiswa uhlala kanjani nolwazi olungaka ungalidlulisi kwabangenalo
Asibophe ifindo namuhla lokuba mnene
Uma sonke besingaba mnene ngeziphiwo zethu ungabe izwe lethu linolwazi
Ungabe ngakini uqoqa izingane uzifundise i Maths
“Mukhulu umvuzo ezulwini”
Sibe mnene kulabo abasidingayo, singalindi labo abacelayo kuphela

Ngidinga abantu abazoma bathi thina sizimisele ukwenza umehluko
Thina sizimisele ukudela konke, sifuna ukuba mnene
Kusukela namuhla sizokwenza utho ngaloku esikubona konakele
ASizothinta impilo noma ngabe eyodwa
Umncane noma umdala, ipha
Unemali noma awunayo, ipha
Unothando noma selwaphela, ipha

Uma upha ke ungalindeli ukuphiwa
Uma uba mnene ungalindeli abantu babe mnene kuwe
Ayive inzima ke le ndaba yokuba mnene
Ayizi nokunconywa njengoba ucabanga
Uthi usube mnene bese ugxekwa kakhulu kunakuqala
“Jabulani nithokoze uma benithuka ngokuba umvuzo mkhulu eulwini”
Uthi usukhiphe konke ungabongwa
“Ungenzeli udumo”
Yena lo okade umsiza uyena okuhleba kuqala

Yena lo omsizayo uyena oguqa ngedolo abonge
Uye lo owenza izingane zakho zisinde kuleyangozi yemoto
Ngihlale ngithi namuhla ngiwudokotela ngobumnene benhliziyo nemikhuleko nokupha kuka mama wami
Lapho ngivela khona angazi nokuthi ngifike kanjani lapha engikhona
Othisha bami ababe mnene kimi ngokungifundisa, bangenza ngaba kulendawo
Umndeni wakwa Khoza owangisiza ngemali yokungena e Med school kungenze ngibe la namuhla
Ukugqigqa kuKhanyisani engifunela umfundaze, sengihlulekile, bengichitha ubumnene lobo

Kulesisithombe u Makhaya Ntini usibonisa ukuthi ukuba njani ukuba mnene
Noma ngakuthiwa ukufunda kwakhonoma ithalente lakho likubeka ezingeni eliphakeme kanjani kepha kubalulekile ukuzithoba
Kubalulekile ukuba nomusa kulaba bakudingayo
Lapha u Makhaya weza kwaNyuswa emakhaya, ukuzobona ingane enomdlouza eyayimcelile ukuba aze azoyibona
Wagibela wayeka okuningi angabe ubengakwenza, nabaningi ababalukelekile ongabe uyabavakashela
Ungabe uye ezimemweni ezimholelayo
Kepha ukhethe ukuza kwaNyuswa abone umntwana wabantukazana
Ukuba mnene lokho
Ukunikela ungalindele ukuthola muvuzo

Originally posted on Thandeka Mazibuko by thandi.