• Ngiyanamukela ezinzulwini zemicabango yami
  •  Ekujuleni kwemibono yami nasezinkolelweni zami
  • Lapho imvelaphi yami ikhanya bha Lapho imisebenzi yami ehlezi obala
  • Wamulelekile ekhaya lami lemicabango
  • Wamukelekile ukuba uzizwele ngohambo lami
  • Ngena sakhe isizwe sethu
  • Ngena senze izinguko emikhakheni ehlukeni yezempilo zethu
  • Aziziqhenye izizukulwane zethu ngemisebenzi yethu encomekayo
  • Asifunde, sakhe, silobe

AYIVIVE MAZULU!!  ASIVIKELE ULIMI LWETHU!!  YEBO NGISHO NAKUWE LAPHO WSIFUNDISWA!!

Siyakhuza njalo, lobukwitikwiti bezingisi ezindlini zenu

Siyakhuza kodokotela, umnyama nje, ungowakwa Zulu nje!

Kutheni wakwitizela iziguli zakho bo!

Awusazami nje nakancane ukuchaza

Khuzani bo! nango ke phela naye esecela utolika

Kanjani manje wena ka Njomane

VIKELANI ULIMI LUKAMAGEBA!!

ULWIMI LOBABAMKHULU BETHU!!